Relacións afectivo-sexuais

(Contidos do 2.5. a 2.9. da materia de Igualdade de Xénero)

 • Actividade 1. Redefinindo
 • Actividade 2. Diferentes puntos de vista sobre a sexualidade.
 • Actividade 3. O Rosco.
 • Actividade 4. Mozas e mozos.
 • Actividade 5. A ética relacional.
 • Actividade 6. Que supón o consentimento.
 • Actividade 7. Analista televisivo.
 • Actividade 8. Empregando a lupa.
 • Actividade 9. Pasando á acción.
 • Actividade 10. Creando os meus dereitos.
 • Actividade 11. É un dereito?
 • Actividade 12. O semáforo sexual.

Contidos

 • B2.5. A construción social da sexualidade dende a perspectiva de xénero.
 • B2.6. As relacións afectivas e sexuais: o papel do home e da muller na sexualidade dominante.
 • B2.7. Orientacións e identidades na sexualidade: construción social dende estereotipos de xénero.
 • B2.8. O trato igualitario nas relacións afectivas e sexuais
 • B2.9. Respecto e comprensión nas relacións afectivas entre os sexos.

Obxectivos didácticos específicos

 • Identificar estereotipos e roles de xénero.
 • Entender a dimensión cultural da construción da identidade de xénero.
 • Analizar as diferencias de xénero na  educación de nenos e nenas.

Estándares de aprendizaxe

 • IGUB2.2.1. Identifica e diferencia distintos ámbitos da sexualidade a partir de exemplos reais ou simulados axeitados para a súa etapa evolutiva, recoñecendo estereotipos culturais e posibles desigualdades.
 • IGUB2.2.2. Compara os roles do home e da muller nas relacións afectivas e sexuais no modelo dominante a través de imaxes ou vídeos propostos.
 • IGUB2.3.1. Identifica condutas e estratexias de respecto e comprensión nas relacións afectivas e sexuais a partir de casos prácticos ou debates.

Competencias

 • Comunicación lingüística
 • Competencias sociais e cívicas
 • Competencia para aprender a aprender
 • Competencia dixital

Materiais audiovisuais


Materiais de apoio á actividade


Bibliografía de interese

Ballester Brage, Lluís; Orte Socias, Carmen (2019) Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, Red Jóvenes e Inclusión e Universitat de las Illes Balears. Accesible en: https://cdn.20m.es/adj/2019/06/10/4007.pdf

Barbe i Serra, Alba; Carro, Serra e Vidal, Carles: La construcción de las identidades de género. Actividades para trabajar con adolescentes y jóvenes, Ed. Catarata, 2014.

Bustamante Mouriño, Alicia María (2014) Herramientas pedagógicas para la prevención de la trata con fines de explotación sexual, Fundación CEPAIM. Accesible en: http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/10/HERRAMIENTAS-PEDAGÓGICAS-Definitiva.pdf

Enclave feminista (2018). Guía para la prevención de la violación en cita, Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Accesible en: https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/guia_sin_12_consejos.pdf

Fernández Peña, Liliana e Sampedro, Pilar (s/d). Educación afectivo-sexual. Adolescencia y violencia de género, Instituto Asturiano de la Mujer. Accesible en: https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/educacion-afectivo-sexual-adolescencia-y-violencia-de-genero

Fundación Mujeres (2011). Monografía info 93: Coeducación y mitos del amor romántico. Accesible en: http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/Documento/46001/image/_BOLETIN%20FM%2093.pdf

Infante, Ana; París, Ángela; Fernández, Lola e Padrón, María Mar (2009).¿Y tú, qué sabes de “eso”? Manual de Educación Sexual para Jóvenes, Deputación de Málaga. Accesible en: http://educagenero.org/Recursos/QueSabesdeEso_Mar.pdf

Lena, Adelina; Blanco, Ana Gloria e Rubio, María Dolores (2007). Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO, Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Accesible en: https://www.educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/02/guia_no_ogros_ni_princesas1069.pdf

Luna Gómez, Isabel e Villegas Suárez, Pedro (2008). Sexualidad y Salud. Aprendiendo a conocer. Día Internacionadl de Acción por la salud de las Mujeres, Junta de Andalucía. Accesible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/27752.pdf

Moreno Beltrán, Anna e Varela Fernández, Belén (s/d). Drets sexuals i reproductius. Material didàctuc adreçat a professionals que treballen amb joves majors de 16 anys, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears e Ajuntament de Barcelona. Accesible en: http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/d25f08043443ca12013443d44c920241

Oliveira, Chis e Traba, Amanda (2018) Ám@me. Pensar o amor no século XXI, Editorial Galaxia.

Pérez de Armiño (dir.) (2000). Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Accesible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/

Ramos Brum, Valeria (2011). XX Técnicas grupales para el trabajo en sexualidad con adolescentes y jóvenes, Fondo de Poboación das Nacións Unidas (UNFPA). Accesible en: http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/ff8081814223340201439be5d09f04e6

Ruíz Repullo, Carmen (2014), Graduando violencias cotidianas. La construcción social de las relaciones amorosas y sexuales en la adolescencia, Deputación Jaén. Accesible en: https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaE/centro_documental/publicaciones/publicacion_0000000041.html

Ruíz, Carmen (2009). Abre los ojos. El amor no es ciego, Instituto Andaluz de la Mujer. Accesible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/28777.pdf


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *