A trata de persoas e a exclavitude sexual como formas de violencia contra as mulleres

(Contidos do 4.5. da materia de Igualdade de Xénero)

 • Actividade 1.  Historias reais
 • Actividade 2.  Investigando na nosa cidade
 • Actividade 3.  A explotación sexual é violencia
 • Actividade 4.  Mitos e realidade
 • Actividade 5.  Desvelando a realidade
 • Actividade 6.  Do que non se fala
 • Actividade 7.  Que fan os Estados? Diferentes modelos fronte a prostitución
 • Actividade 8.  Dereitos sexuais…para quen?
 • Actividade 9.  A contrapublicidade
 • Actividade 10.  As hitorias nos nosos corpos
 • Actividade 11.  Un museo de acción

Contidos

B4.5. A trata de persoas e a escravitude sexual como forma de violencia contra as mulleres.

Esta proposta de actividades amplía os contidos e obxectivos propostos pola materia de Igualdade de Xénero, permitindo un maior afondamento no tema.


Obxectivos didácticos

 • Identificar estereotipos e roles de xénero.
 • Entender a dimensión cultural da construción da identidade de xénero.
 • Analizar as diferencias de xénero na  educación de nenos e nenas.

Estándares de aprendizaxe

 • IGUB4.4.1. Busca exemplos da trata de persoas e da escravitude sexual nos medios de comunicación.
 • + Recoñecer as causas e estruturas que están detrás da explotación sexual de mulleres e nenas (machismo, vulnerabilidade…)
 • + Situar a figura do puteiro e dos proxenetas no centro do problema. Analizar o modelo de masculinidade hexemónico que sigue promovendo esta violencia machista.Recoñecer accións e políticas para acabar co comercio sexual de mulleres e nenas.

Competencias

 • Conciencia de comunicación lingüística
 • Competencia dixital
 • Competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor
 • Competencias sociais e cívicas.

Materiais audiovisuais

Películas e curtas para analizar:

Entre colegas, Dirección: Mabel Lozano (curta). Accesible en: https://vimeo.com/83161090

Campañas:


Material de apoio á actividade


Bibliografía de interese

Acción contra la Trata (ACT), Herramientas de Juventud para la prevención de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Relaciones afectivo-sexuales libres y sanas entre todas las personas. Accesible en: http://accioncontralatrata.com/recursos-act/

Aliad Ultreia (2019). Campaña #ExplotaciónSexualÉViolencia #PorQueSonAbolicionista. En outros materiais.

Bustamante, Alicia (2014). Herramientas metodolóxicas para la prevención de la trata con fines de explotación sexual. CEPAIM. Accesible en: http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/10/HERRAMIENTAS-PEDAG%C3%93GICAS-Definitiva.pdf

Cercas, Beatriz e Fondón, Flor. (2018) ¡Yo digo no! Guía joven contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Víctimas y cómplices, Asociación Derechos Humanos de Extremadura, Junta de Extremadura. Accesible en: https://ciudadano.gobex.es/documents/1373524/0/YO+DIGO+NO.+GUIA+JOVEN+CON+PORTADA+Y+CONTRAPORTADA.pdf/75ddb604-f4ee-4229-a39f-9cf81f4000d6

De Miguel, Ana (2015) Neoliberalismo sexual, Cátedra.

Do Nascimento Fonseca, Vanessa; Nascimento, Marcos e Pizzi, Bruno (2018) Por el fin de la explotación. ¿Qué pueden hacer los varones? Manual de sensibilización de adolescentes varones entre 10 y 14 años, ProMundo e Save the Children. Accesible en: https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Por-el-fin-de-la-explotacion-sexual.pdf

Federación de Mujeres Progresistas (Eds.) (2008). Guía de sensibilización para jóvenes contra la trata de mujeres con fines de explotación Sexual. Accesible en: http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Guia_de_sensibilizacion_para_jovenes_contra_la_trata.pdf

Fernández, Rodrigo; González, María; Jiménez, Isidro e Ramiro, Pedro (2009). Contrapublicidad. Consume hasta morir. Ecologistas en acción. Accesible en: http://www.letra.org/2018/09/08/descargachm/

Gimeno, Beatriz (2012) La prostitución, Ed. Bellaterra.

Kajse Claude, 2010. Con la mira en el cliente de servicios sexuales. El ejemplo sueco. Accesible en: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/datosExplotacionSexual/estudios/DOC/ElClienteDeServiciosSexuales_InformeSUECO.pdf

Martínez Ten, Luz; Mañeru Méndez, Ana e Corral Ana María: El viaje de Laia. Guía de sensibilización sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Instituto de la Mujer. Accesible en: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Laia.pdf

Palmer, Alicia (s/f). Esclavas. Edicións de Ponet. Accesible en: https://www.boscors.es/images/descargas_libres/ESCLAVAS_Alicia_Palmer_Bosco_Rey-Stolle_cc.pdf

Pérez Freire, Silvia (dir.) 2013 A trata de persoas con fins de explotación sexual, Escola para profesionais de Igualdade. Secretaria Xeral de Igualdade (SXI)


Esta plataforma está financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *